۱۳۸۷ خرداد ۲۲, چهارشنبه

دلم برايت تنگ شده ...
اما افسوس كه تو ...
از دلتنگي تنها كلماتش را مي فهمي !!!
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.